Την Δευτέρα 24/2 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πύλης

Την Δευτέρα 24/2 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πύλης


Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00μ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δ. Πύλης, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Πύλης, με 24 θέματα ημερήσιας διάταξης στην ατζέντα της, τα οποία έχουν ως εξής…:

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου(δημοτικός ξενώνας)στην Κοινότητα Παχτουρίου.
2.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου.
3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα.
4.- Εγκριση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».
5.- Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».
6.-Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων
Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
7.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης-εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 1.000.000,00 euro,χωρίς ΦΠΑ.
8.– Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020.
9.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
10.– Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής
11.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθμ. 9/2020 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».
12.– Εγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων.
13.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου.
14.– Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.
15.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πύλης».
16.- Εγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ εργου «Μεταφορά νερού από τη γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ.Πύλης» .
17.– Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».
18.– Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
19.- Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».
20.– Eγκριση ειδικής διαταγής περικοπής αμοιβής αναδόχου λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ στο έργο:«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου».
21.- Eγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης. «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με: «Ψήφιση Απολογισμού εσόδων-εξόδων Οικονομικού έτους 2019»
22.- Eγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προυπ/σμού ,οικ.έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) έτους 2020 που αφορά τον Ο.Κ.Π.Α.Δ.
23.-Λήψη απόφασης περί:«Εγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Δήμου Πύλης».
24.- Eξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση