Στην αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε Πύλης, Γόμφων & Πιαλείας, προβαίνει ο Δήμος Πύλης. Προς δημοπράτηση το όλο έργο…

Στην αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε Πύλης, Γόμφων & Πιαλείας, προβαίνει ο Δήμος Πύλης. Προς δημοπράτηση το όλο έργο…


Άλλο ένα σημαντικό έργο έρχεται να υλοποιήσει ο Δήμος Πύλης το οποίο αφορά στην “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε Πύλης , Γόμφων & Πιαλείας”, το οποίο μπήκε ήδη σε τροχιά Δημοπράτησης.

Με την συγκεκριμένη εργολαβία προβλέπονται εργασίες, που αποβλέπουν στη βελτίωση και συντήρηση των τεχνικών υποδομών εντός των οικισμών, καθώς και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Πύλη, Γόμφων, Πιαλείας.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης λόγω των παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων σε συνάρτηση με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και τα γεωτεχνικά δεδομένα αυτής . Αποτέλεσμα αυτών είναι οι εκτεταμένες κατολισθήσεις πρανών , η βύθιση του καταστρώματος της οδού σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου καθώς και η ανεξέλεγκτη ροή των επιφανειακών υδάτων λόγω την μη ύπαρξης των απαραίτητων τεχνικών έργων .

Εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης, προβλέπεται η διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων , η κατασκευή σωληνωτών οχετών , η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και άλλων απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €, όπου στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος του Δήμου Πύλης και από ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 ( 2003 ΣΕ05500005 )

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης του Διαγωνισμού…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας», με προϋπολογισμό 241.935,48€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά – Τεχνικά : 129.072,42€ & Οδοστρωσία – Ασφαλτικά : 108.850,06€.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 12 – 7 – 2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.838,71€ και ισχύ τουλάχιστον έννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ055.

7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δήμος Πύλης.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση