«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε Δημ. Διαμερίσματα του Δ. Πύλης», εν όψει του Ποδηλατικού αγώνα το Σάββατο 6/10

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε Δημ. Διαμερίσματα του Δ. Πύλης», εν όψει του Ποδηλατικού αγώνα το Σάββατο 6/10


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Το υπ΄αριθμ. 1883/κμ από 05/09/2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), με το οποίο εγκρίνει την τέλεση του προαναφερόμενου αγώνα.

Γ) Την υπ’ αριθμ.5609/18/1938781 από 28/09/2018, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του αγώνα και στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διαδρομή που θα λάβει χώρα ο εν θέματι αγώνας.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 2501/18/86-β΄από 29/09/2018 άδεια τέλεσης της Δ.Α Τρικάλων.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή διεξαγωγή του εν θέματι αγώνα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1 ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων το Σάββατο 06/10/2018 και κατά τις ώρες από 13:30΄ έως 19:00΄ κατά την διεξαγωγή του Διασυλλογικού Ποδηλατικού αγώνα, στα κάτωθι τμήματα των οδών, ήτοι:

α) Στην Περιφερειακή οδό Πύλης (Περιφερειακή οδός όπισθεν Δημαρχείου Πύλης) μέχρι διασταύρωση Επαρχιακής Οδού Πύλης- Αγίου Βησσαρίωνα,

β) Στη Διασταύρωση Επαρχιακής οδού Πύλης Αγίου Βησσαρίωνα μέχρι διασταύρωση Αγίου Βησσαρίωνα- Φήκης.

γ) Στη Διασταύρωση Επαρχιακής οδού Αγίου Βησσαρίωνα- Φήκης μέχρι διασταύρωση Αγίου Βησσαρίωνα- Φήκης & Επαρχιακής οδού Φήκης –Πιαλείας.

ε) Στη Διασταύρωση Αγίου Βησσαρίωνα- Φήκης & Επαρχιακής οδού Φήκης -Πιαλείας μέχρι διασταύρωση Επαρχιακής οδού Πιαλείας-Φιλύρας και

στ) Στη Διασταύρωση Επαρχιακής οδού Πιαλείας-Φιλύρας , Επαρχιακή οδός Πιαλείας-Φιλύρας-Πύλης μέχρι Περιφερειακή οδό Πύλης (Περιφερειακή οδός όπισθεν Δημαρχείου Πύλης).

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών του αγώνα, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την τοποθέτηση της σχετικής κατά
τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Ά ρ θ ρ ο 2 ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Τρικάλων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3 ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4 ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση