Με την δημοπράτηση νέου έργου από τον Δ. Πύλης ύψους 800.000€, αντιμετωπίζονται ζημιές στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης

Με την δημοπράτηση νέου έργου από τον Δ. Πύλης ύψους 800.000€, αντιμετωπίζονται ζημιές στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης


Ξεκίνησε, από τον Δήμο Πύλης, η δημοπράτηση & ενός άλλου σημαντικού έργου που αφορά στην «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, από πλευράς εν δυνάμει αναδόχων, την 28η Νοεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έργο αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών ( παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων ) που επικράτησαν την τόσο την τελευταία περίοδο όσο και τα τελευταία χρόνια και σε συνάρτηση με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και τα γεωτεχνικά δεδομένα αυτής & έχουν σωρευτικά δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα καταστροφών στις υποδομές του Δήμου .

Αποτέλεσμα αυτών ήταν οι εκτεταμένες κατολισθήσεις πρανών, η βύθιση του καταστρώματος την οδού σε αρκετά σημεία του δημοτικού, δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου καθώς και η ανεξέλεγκτη ροή των επιφανειακών υδάτων λόγω την μη ύπαρξης των απαραίτητων τεχνικών έργων .

Με το συγκεκριμένο έργο, εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης, προβλέπεται η διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων , η κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών , η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και άλλων απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Επίσης η αποκατάσταση των καταστρωμάτων οδών καθώς και η οδοστρωσία αυτών με τα συνωδά έργα προστασίας και αποχέτευσης υδάτων.

Η κατασκευή των έργων κρίθηκε απολύτως αναγκαία, προσβλέποντας στην άμεση υλοποίηση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τις πρόσφατες θεομηνίες στις συγκοινωνιακές υποδομές αρμοδιότητάς του Δήμου Πύλης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα στο οδικό δίκτυο του Δήμου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων.

Λόγω των σοβαρών καταστροφών στις οδικές υποδομές του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ο Δήμος Πύλης έχει κηρυχθεί με τις από 13-9-2016 (ΑΔΑ: 71837ΩΠ-ΧΥΞ), 20¬1-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΖΒ7ΩΠ-ΙΤ5), 20-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9), 5-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΣΟ7ΛΡ- Π9Λ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 €, όπου στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ 57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ( ΑΔΑ: 7ΑΙ5465ΧΘΞ-Φ7Η ) & οι παρεμβάσεις αποκατάστασης μέσω του συγκεκριμένου έργου αφορούν στα Δ.Δ., Μυροφύλλου, Νεράιδας, Πινδαίων, Γόμφων, Πύλης & Πιαλείας.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο από την Περίληψη της Διακήρυξης

  1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης», με προϋπολογισμό 645.161,29€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά : 66.510,64€, Τεχνικά : 431.196,25€, Οδοστρωσία : 14.517,19€, Ασφαλτικά : 120.821,85€.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 28 – 11 – 2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.903,23€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  6. Χρηματοδότηση : Δήμος Πύλης (Κ.Α.30-7333.036) – 2014ΣΕ57100004 – Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
  7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δήμος Πύλης.
  8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 Πηγή

Αφήστε μια απάντηση