Η Αρχαία Πιάλεια

Του αιδεσιμοτάτου ιερέως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΑΚΗ

Σχετικά με την περιοχή της Αλπίνας ο συγχωριανός μας Βασίλειος Νικάκης, που ήταν παπάς, και ο οποίος αρθρογράφησε στην εφημερίδα “Ελευθέρα Γνώμη” το Μάϊο του 1960 με θέμα: “Η αρχαία Πιάλεια” γράφει:

“Το Αλμπίνιον ήτο της εποχής εκείνης καθώς και σήμερον το Αστεροσκοπείον, διότι μόλις η πρόσοψις του βράχου καλυφθή από την σκιάν του η ώρα είναι 12η μεσημβρινή ακριβώς. Η παράδοσις αναφέρει ότι εις στο Αλμπίνιον υπάρχει κεκρυμμένος θησαυρός. Το 1935 μερικοί κάτοικοι της Πιαλείας μεταξύ των οποίων και εγώ επιχειρήσαμεν ανασκαφή προς ανακάλυψη του θησαυρού, αλλά ματαίως εκοπιάσαμεν, διότι αντί θησαυρού χρημάτων ευρήκαμεν θησαυρόν πηλίνων αγγείων τα οποία πάλιν δυστυχώς εθραύσαμεν κατόπιν απροσεξίας μη γνωρίζοντες ότι και ταύτα ήταν θησαυρός. Εκείνο που ενθυμούμαι είναι το χείλος ενός μεγάλου πίθου πλάτους περίπου 15 εκατ. με μίαν σφραγίδα ωσάν τροχόν κάρρου και κάτι άλλο που ωμοίαζε με αριθμόν”.

Το κείμενο του παπα Βασίλη όπως δημοσιεύτηκε το 1960

Η Αρχαία ΠιάλειαΗ Αρχαία ΠιάλειαΗ Αρχαία Πιάλεια

Η Αρχαία ΠιάλειαΗ Αρχαία ΠιάλειαΗ Αρχαία Πιάλεια

Η Αρχαία ΠιάλειαΗ Αρχαία Πιάλεια Η Αρχαία Πιάλεια

Η Αρχαία Πιάλεια Η Αρχαία Πιάλεια Η Αρχαία Πιάλεια