Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο του Δ. Πύλης με το νέο έργο:”Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις Ασφαλτικών”

Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο του Δ. Πύλης με το νέο έργο:”Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις Ασφαλτικών”


Άλλο ένα έργο βγήκε προς δημοπράτηση με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από τον Δήμο Πύλης & αφορά σε “Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις Ασφαλτικών”.

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντηρήσεως στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης & αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης στις παρακάτω Τ.Κ. :

Παλαιομοναστήρου, Δροσερού, Πηγής, Λιλής, Ελευθεροχωρίου, Κοτρωνίου, Αγ. Βησσαρίωνα, Φιλύρας, Πιαλείας, Παλαιοκαρυάς, Μουριάς, Παραποτάμου, Πύλης, Φήκης & Ροπωτού.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 241.935,48 € για εργασίες και 58.064,52 Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ Δήμου Πύλης.

Παρακάτω η περίληψη της διακήρυξης, που αφορά στο έργο με όλα τα στοιχεία που τη συνοδεύουν…

1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών», με προϋπολογισμό 241.935,48€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά – Οδοστρωσία : 57.791,92€ & Ασφαλτικά : 179.408,46€.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 – 5 – 2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.838,71€ και ισχύ τουλάχιστον έννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης

7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Τοπικές κοινότητες του Δήμου Πύλης.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 8 (ΟΚΤΩ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

2.analytikh_diakhryjh_ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ_ΟΚ_signed

2.teyd ΟΚ_signed

2.teyd ΟΚ

3.entypo_oikonomikhs_prosforas ΟΚ_signed

4.texnikh_perigrafh ΟΚ_signed

6.proypologismos ΟΚ_signed

7.timologio_meleths ΟΚ_signed

8.esy_N.4412 ΟΚ_signed

9.tsy ΟΚ_signed

10.say ΟΚ_signed

11.fay ΟΚ_signedΠηγή

Σε Ροπωτό & Πιαλεία φοιτητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για τα κατολισθητικά φαινόμενα (φωτό)

Σε Ροπωτό & Πιαλεία φοιτητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για τα κατολισθητικά φαινόμενα (φωτό)


Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών, Μεταλλείων & Μεταλλουργών, με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κων/ίνο Λουπασάκη, επισκέφθηκαν σήμερα το μεσημέρι τις κατολισθείσες περιοχές σε Ροπωτό & Πιαλεία, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Αρχικά η εκπαιδευτική τους επίσκεψη ξεκίνησε από το Ροπωτό, όπου περιηγήθηκαν στην κατολισθείσα περιοχή από τον δημ. σύμβουλο κ. Άρη Τζάνη, συλλέγοντας αρκετό φωτογραφικό υλικό προς μελέτη.

Στην Πιαλεία, τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Νίκος Λεμονάς, ο οποίος συνόδεψε τον κ. Λουπασάκη στο κατολισθέν σημείο της “Αλπίνας”, μιας & το λεωφορείο, λόγω της στενότητας του δρόμου, δεν μπόρεσε να μεταφέρει εκεί τους φοιτητές.

Κατόπιν ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό & Πολιτιστικό Μουσείο της Πιαλείας, όπου ο κ. Λεμονάς εξήγησε λεπτομερώς το τι αφορούσαν τα εκθέματά του, τα οποία απαρτίζονται από ένα πλήθος αντικειμένων και εργαλείων από την καθημερινή ζωή και τις ασχολίες των κατοίκων, ενώ εξήγησε στους φιλοξενούμενούς του, ότι σύμφωνα με ιστορικές πηγές, στα μονοπάτια της Πιαλείας, περπάτησε ο Ασκληπιός, συλλέγοντας τα περίφημα βότανα της περιοχής, για ιατρική χρήση.

Στους φοιτητές μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για το Μουσείο, ενώ στους συνοδεύοντες καθηγητές δωρήθηκε από ένα βιβλίο με σημαντικές λαογραφικές & ιστορικές πληροφορίες του Μουσείου & της περιοχής.

Με το τέλος της περιήγησης, η ομάδα των φοιτητών αναχώρησε για την πόλη της Καλαμπάκας, όπου αύριο θα επισκεφτεί τις εκεί πληγείσες, από κατολισθητικά φαινόμενα, περιοχές.

(Fοτο:Κάπα-Θήτα)

Foitites Pialeia (2)

Foitites Pialeia (3)

Foitites Pialeia (4)

Foitites Pialeia (5)

Foitites Pialeia (6)

Foitites Pialeia (7)

Foitites Pialeia (8)

Foitites Pialeia (10)

Foitites Pialeia (11)

Foitites Pialeia (13)

Lemonas LoupasakisΠηγή

Τελετή λήξης του προγράμματος AgriUrban-URBACT III. Πολλαπλά κερδισμένος ο Δήμος Πύλης(βίντεο/φωτό)

Τελετή λήξης του προγράμματος AgriUrban-URBACT III. Πολλαπλά κερδισμένος ο Δήμος Πύλης(βίντεο/φωτό)


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Απριλίου στο Δημαρχείο Πύλης, η τελετή λήξης του Ευρωπαϊκού προγράμματος AgriUrban-URBACT III στο οποίο συμμετείχε & ο Δ. Πύλης & μάλιστα από την πρώτη φάση αυτού ως συνσυγγραφέας της πρότασης, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.

Οι πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο, ήταν η Ισπανική πόλη Baena που είναι και η αρχηγός-πόλη, η Ιταλική Cesena,  η Πορτογαλική Fundao, η Πύλη φυσικά, η Λετονική πόλη Jelgava , η Κροατική πόλη Petrinja, η Βελγική Marchin  σε συνεργασία με τον σύνδεσμο LAG PAYS  DECONDRUSES , η Σουηδική  Sοdertiilje, η Ουαλική πόλη   Abergavenny η δεύτερη Ισπανική Mollet  del Val1es και η Γαλλική Mouans Sartoux.

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας, οι οποίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν, να αποκομίσουν οι αντιπρόσωποι τής κάθε πόλης-μέλους του Δικτύου, καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή και να υποδείξουν μεθόδους στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης του γεωργοκτηνοτροφικού και δασικού χώρου.

Σχετικά με τα Δίκτυα Μεταφοράς, να πούμε πως αυτά είναι ένας από τους τρεις τύπους δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του URBACT III, μαζί με Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης και Δίκτυα Εφαρμογής.
Τα Δίκτυα Μεταφοράς εστιάζονται στην προσαρμογή και στη μεταφορά καθιερωμένων Καλών Πρακτικών μεταξύ των πόλεων της ΕΕ.

Το Δίκτυο Μεταφοράς URBACT είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής και εκμάθησης για τις πόλεις. Στόχος των Δικτύων Μεταφοράς είναι πόλεις που:

1. Ενδιαφέρονται για τη μεταφορά μιας από τις 97 Καλές Πρακτικές του URBACT (http://urbact.eu/good-practices/home):
• Για να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη πρόκληση πολιτικής με μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική λύση.
• Για να προσαρμόσουν και επαναχρησιμοποιήσουν μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική πρακτική στο περιβάλλον της δικής τους πόλης.

2. Βραβεύτηκαν ως Καλές Πρακτικές URBACT:
• Για να ηγηθούν και να καθοδηγήσουν τη διαδικασία κατανόησης, προσαρμογής και επανάχρησης της Καλής Πρακτικής τους.
• Για να βελτιώσουν και να καλυτερεύσουν τη δική τους μεθοδολογία μέσω όμοιων αξιολογήσεων και με την υποστήριξη ειδικών του URBACΤ.

Η εκδήλωση άνοιξε με τις ομιλίες των προσκαλεσμένων ομιλητών στην αίθουσα του Δ.Σ. Πύλης, όπου ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας αφού αρχικά καλωσόρισε όλους τους παριστάμενους υπηρεσιακούς παράγοντες του προγράμματος, τους εκπροσώπους του εθνικού σημείου επαφής του URBACT, του Δ. Πύλης & του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αλλά & τους απλούς πολίτες που παραβρέθηκαν,  εν τάχει ανέλυσε τους τομείς ενασχόλησης των κατοίκων του Δήμου, εξαίροντας συνάμα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, καταδεικνύοντας επίσης & το πρόβλημα που εντοπίζεται στην δικτύωση της αγοράς & την σύνθεση μεταξύ του πρωτογενούς, δευτερογενούς & τριτογενούς τομέα.

Ο Δήμαρχος Κ. Κ. Μαράβας στο σημείο αυτό τόνισε, ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι το ζητούμενο λέγοντας χαρακτηριστικά: “Με την συμμετοχή μας στο εν λόγω πρόγραμμα, αυτό το κενό θέλαμε να καλύψουμε μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων & πρακτικών, αποκομίζοντας αρκετά σημαντικά πράγματα, βγάζοντας συνάμα πολύτιμα συμπεράσματα, θεωρώντας ότι έχουμε αντλήσει το μέγιστο της τεχνογνωσίας που πρόσφερε το πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε αποτελεσματικά προς την στήριξη του παραγωγικού χώρου της περιοχής.”.

Κατόπιν & από τον κ. Γ. Νταλό, Καθηγητή του Τμ/τος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Θεσσαλίας, έγινε η παρουσίαση του προγράμματος, ενώ αναφέρθηκε & στα πολλαπλά οφέλη που αποκόμισε ο Δήμος με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, με σημαντικότερο την ανταλλαγή εμπειριών στην διαδικασία παραγωγής, ευελπιστώντας μέσα από αυτές τις εμπειρίες αυτές, να καταστεί δυνατή η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων με νέες τεχνολογίες, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής & αυτά είναι άκρως ανταγωνίσιμα στις διεθνείς αγορές.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των θεμάτων & από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ομιλητές,(Αθ. Μανούρας/Καθηγητής Τμ/τος Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ν. Χασάναγας/Δασάρχης Παν/κού δάσους Περτουλίου, Λ. Αντωνάκος/Γεωπόνος, Ν. Πάλλας Δ/ντής Μουσείου Φυσ. Ιστορίας & Μουσείου Μανιταριών Καλ/κας & Όλγα Γκορτζή/Αν. Καθηγήτρια-Πρόεδρος του Τμ/τος Τμ/τος Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλίας), για να κλείσει & αυτή η εκδήλωση στον αύλειο χώρο του Δημ. Καταστήματος Πύλης, με την παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, βασισμένων σε παραδοσιακές τοπικές συνταγές.

Κατά την παρουσίαση αυτών των προϊόντων συμμετείχε & ο Σύλλογος Γυναικών Πιαλείας, ο οποίος παρουσίασε μια ποικιλία από πίτες, αλλά & το Μουσείο Μανιταριών Καλαμπάκας του οποίου οι σεφ του, σε ελάχιστο χρόνο παρασκεύασαν την γνωστή “Μανιταρομακαρονάδα” από διάφορα είδη μανιταριού, καθώς & της περιζήτητης τρούφας, που ξετρέλανε μικρούς & μεγάλους.

;

2

4

5

DSC00567

DSC00568

DSC00572

DSC00574

DSC00578

DSC00581

DSC00582

DSC00584

DSC00587

DSC00589

DSC00591

DSC00592

DSC00594

DSC00596

DSC00599

DSC00601

DSC00602

DSC00603

DSC00606

DSC00609

DSC00610

DSC00611

DSC00612

DSC00613

DSC00615

DSC00616

DSC00617

DSC00618

DSC00619

DSC00620

DSC00621

DSC00622

DSC00624

DSC00625

DSC00626

DSC00628

DSC00629

DSC00630

DSC00633

DSC00635

DSC00636

DSC00637

DSC00638

 Πηγή

Πραγματοποιήθηκε η πεζοπορία του ΣΠΟ Πιαλείας στον μοναδικό Κόζιακα (φωτό)

Πραγματοποιήθηκε η πεζοπορία του ΣΠΟ Πιαλείας στον μοναδικό Κόζιακα (φωτό)


Οι φυσιολάτρες πεζοπόροι του ΣΠΟ Πιαλείας, έχοντας ως σύμμαχό τους τον καιρό σε μια ηλιόλουστη ημέρα & παρά τις “ατασθαλίες” από το φαγοπότι της προηγούμενης ημέρας, πιστοί στο ραντεβού τους, απόλαυσαν μοναδικές στιγμές κοντά στη φύση & τις υπέροχες ομορφιές, που απλόχερα χαρίζει ο Κόζιακας…

Χθες λοιπόν Δευτέρα 9 Απριλίου, δεύτερη ημέρα του Πάσχα ο Σύλλογος Πεζοπορίας-Ορειβασίας Πιαλείας, πραγματοποίησε άλλη μια εκδήλωση “πεζοπορίας”, με σημείο εκκίνησης την κεντρική Πλατεία του χωριού στις 9:00πμ & σε διαδρομή που είχε καθορισθεί με κατεύθυνση τις τοποθεσίες…  “Αλώνια – Παπαγιανόπουλου ή (βρακέϊκα)”, “Τσιώρδα’, “Ράγκενα” & κατόπιν επιστροφή στο χωριό.

Σχετικά με την πεζοπορική διαδρομή που επιλέχθηκε & σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτή αποτέλεσε την πιο απλή μορφή πεζοπορίας, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.

pEZOPORIA (6)

pEZOPORIA (7)

pEZOPORIA (8)

pEZOPORIA (9)

pEZOPORIA (10)

pEZOPORIA (11)

pEZOPORIA (12)

pEZOPORIA (13)

pEZOPORIA (14)

pEZOPORIA (15)

pEZOPORIA (16)

Pezoporia Pialeia (3)

Pezoporia Pialeia (4)

 Πηγή

Από “θαύμα” έσβησε φωτιά που ξέσπασε στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Πιαλείας. Ανέπαφος ο Ναός(φωτό)

Από “θαύμα” έσβησε φωτιά που ξέσπασε στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Πιαλείας. Ανέπαφος ο Ναός(φωτό)


Από θαύμα σώθηκε, ώστε να μην τυλιχθεί στις φλόγες & κατακαεί ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πιαλείας, από φωτιά που ξέσπασε, πιθανόν εχθές το βράδυ σε σημείο του χώρου στο Ιερό.

Συγκεκριμένα & σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων του χωριού, η φωτιά η οποία ξέσπασε στον χώρο του Ιερού & στην κόγχη  αυτού στην ανατολική πλευρά του, πιθανολογείται ότι πρέπει να ξεκίνησε χθες βράδυ γύρω στις 9:30μμ, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, (ενδεχομένως από κάποιο κερί;;;), όταν & σήμανε ο συναγερμός, τον οποίο ωστόσο οι κάτοικοι δεν έλαβαν υπόψιν τους μιας & άλλες φορές είχε συμβεί αυτό, όταν ο συναγερμός ετίθετο σε λειτουργία από κίνηση κάποιου πουλιού που είχε εισχωρήσει στο Ναό.

Πιθανώς αυτή τη φορά να χτύπησε ανιχνεύοντας την κίνηση του καπνού στο εσωτερικό του Ναού;;;

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από τον εφημέριο του χωριού πατήρ Φώτιο, όταν αυτός πήγε το πρωί για την καθιερωμένη Λειτουργία & αντίκρισε το θέαμα του καμένου σημείου στο Ιερό & μόνον τότε κατάλαβε το τι είχε συμβεί.

Να σημειώσουμε το παράδοξον… ότι το σημείο στο οποίο η φωτιά σταμάτησε χωρίς να επεκταθεί, είναι αυτό όπου από εκεί & έπειτα αρχίζει η μοκέτα(αρχική φωτό), αφήνοντας ουσιαστικά ανέπαφο το Ναό στο σύνολό του…

 

fotia Pialeia (2)Πηγή

Η Αναστάσιμος Ακολουθία στην Πιαλεία (βίντο/φωτό)

Η Αναστάσιμος Ακολουθία στην Πιαλεία (βίντο/φωτό)


Με την συμμετοχή πλήθους κόσμου γιορτάστηκε χθες 7/4/2018 Μεγ. Σάββατο, η Ανάσταση του Χριστού, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Πιαλείας.
Μέσα σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα ο πατήρ Φώτιος Κωτούλας με το “Δεύτε Λάβετε Φως”, εντός του Ναού,  μοίρασε το Άγιο Φως σε μικρούς & μεγάλους, ενώ στη συνέχεια & στον προαύλιο χώρο του ναού, αναγνώσθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και όλοι μαζί έψαλλαν το “Χριστός Ανέστη”, ενώ ταυτόχρονα οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα για να μεταφέρουν το μήνυμα της Αναστάσεως.
Την Αναστάσιμη Ακολουθία στην Πιαλεία, εκτός των πολλών πιστών, παρακολούθησαν ο Αντ/ρχος κ. Σωτ. Αγγέλης, ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Νικ. Λεμονάς, ο δημ. σύμβουλος κ. Δημ. Καλλαντζής, καθώς & εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων του χωριού.
(βίντο/φωτό:Θήτα-Κάπα)

 

P Anastasi (2)

P Anastasi (3)

P Anastasi (5)

P Anastasi (6)

P Anastasi (7)

P Anastasi (8)

P Anastasi (9)

P Anastasi (10)

P Anastasi (11)

P Anastasi (12)

P Anastasi (13)

P Anastasi (14)

P Anastasi (15)

P Anastasi (16)

 Πηγή

Η Περιφορά του Επιταφίου σε Πύλη & Πιαλεία (φωτό)

Η Περιφορά του Επιταφίου σε Πύλη & Πιαλεία (φωτό)


Με τον Εσπερινό της Μ. Παρασκευής που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης εορτάστηκαν τα Άγια Πάθη του Χριστού, παρουσία αρκετών πιστών που προσήλθαν να προσκυνήσουν  τον Εσταυρωμένο.

Ενώ ακούστηκαν τα Εγκώμια που έψαλλαν οι ψάλτες και η χορωδία της Ενορίας του παραπάνω Ναού, Η Ζωή εν Τάφω,  Άξιον Εστί, Αι Γενεαί αι πάσαι…

Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της Πύλης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες  που ταυτίστηκαν με το πνεύμα της ημέρας, κάτι που δεν πτόησε τον κόσμο να ακολουθήσει, δημιουργώντας μια μεγαλειώδη πομπή.

Παρευρέθηκαν  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Πύλης κ. Μαρίνα Πανάγου, Εκπρόσωπος του Α.Τ. Πύλης Υπαστυνόμος κ. Αλέξανδρος Πελτέκης, ο Προϊστάμενος του Π.Κ. Πύλης κ. Ιωάννης Τατσίνας, ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Κρούπης.

Στο ίδιο κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης, τελέστηκε & η ακολουθία του Επιταφίου στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Πιαλείας, όπου πλήθος πιστών συνέρρευσε για να παρακολουθήσει. Λόγω της βροχόπτωσης όμως η περιφορά του Επιταφίου δεν πραγματοποιήθηκε κατά την συνηθισμένη διαδρομή, αλλά & για λίγο, στον αύλειο χώρο του Ναού & στο εσωτερικό του.

Την ακολουθία του Επιταφίου στην Πιαλεία, παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, μετά της συζύγου του Μαρίας, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πιαλείας κ. Νικ. Λεμονάς, καθώς & ο δημ. σύμβουλος κ. Δημ. Καλλαντζής.

Πύλη

Pyli (3)

Pyli (4)

Pyli (5)

Pyli (6)

Pyli (7)

 

Πιαλεία

1 a Pialeia

Pialeia (1)

Pialeia (2)

Pialeia (3)

Pialeia (4)

Pialeia (5)

Pialeia (6)

Pialeia (8)

Pialeia (9)

Pialeia (11)

Pialeia (12 b)

Pialeia (12)

 

 

 Πηγή

Από τον Σ.Π.Ο. Πιαλείας, διοργάνωση πεζοπορίας την ερχόμενη Δευτέρα 9/4

Από τον Σ.Π.Ο. Πιαλείας, διοργάνωση πεζοπορίας την ερχόμενη Δευτέρα 9/4


Την ερχόμενη Δευτέρα 9 Απριλίου, δεύτερη ημέρα του Πάσχα ο Σύλλογος Πεζοπορίας-Ορειβασίας Πιαλείας, διοργανώνει άλλη μια εκδήλωση “πεζοπορίας”, με σημείο εκκίνησης την κεντρική Πλατεία του χωριού στις 9:00πμ, ενώ η διαδρομή έχει καθορισθεί με κατεύθυνση τις τοποθεσίες…  “Αλώνια – Παπαγιανόπουλου ή (βρακέϊκα)”, “Τσιώρδα’, “Ράγκενα” & κατόπιν επιστροφή στο χωριό.

Σχετικά με την πεζοπορική διαδρομή & σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτή αποτελεί την πιο απλή μορφή πεζοπορίας, διάρκειας μέχρι και τεσσάρων (4) ωρών, ενώ θα τηρηθεί επίσημη λίστα συμμετοχής στην γραμματεία …Πηγή

Ο στολισμός του “Επιταφίου” σε Ενορίες Τ.Κ. του Δήμου Πύλης (φωτό)

Ο στολισμός του “Επιταφίου” σε Ενορίες Τ.Κ. του Δήμου Πύλης (φωτό)


Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα απόλυτου πένθους για όλη την Χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστείας, η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται τα Πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωση του Χριστού το ξημέρωμα τις ίδιας μέρας.

Την Ενάτη Ωρα της ημέρας λέει το «Τετέλεσται». Η θεία ψυχή Του κατεβαίνει στον Άδη. Το «Πρωτευαγγέλιο», η πρώτη χαρμόσυνη υπόσχεση του Θεού στους πεσμένους Προπάτορες, αρχίζει να εκπληρώνεται. Μέχρι λίγο πριν τις 11:00 το πρωί τελείται η λειτουργία των Μεγάλων Ωρών, όπου οι γυναίκες μοιρολογούν και κλαίνε για τον Χριστό, ενώ άλλοι προσκυνούν και αποτείνουν φόρο τιμής στον σταυρωθέντα Χριστό.

Απ’ τα ξημερώματα τις ίδιας μέρας ετοιμάζεται ο επιτάφιος και τελείται ολονυχτία στις περισσότερες εκκλησίες της Ελλάδας. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Χριστός αποκαθηλώνεται και τοποθετείται στον Επιτάφιο όπου θα γίνει η περιφορά του το βράδυ.

Ενδεικτικά & από ενορίες Τ.Κ. του Δ. Πύλης, παρουσιάζουμε κάποιες φωτό με τον στολισμό του Επιταφίου…

Γόμφοι

2 Lygaria

Λυγαριά

3 Pigi

Πηγή

4 Parapotamos

Παραπόταμος

5 Fiki a

Φήκη

6 Pialeia

Πιαλεία

7 Filyra a

Φιλύρα

8 Ag Bhssarionas

Άγ. Βησσαρίωνας

9 Pyli

Πύλη

10 Beletsi

ΠαλαιομονάστηροΠηγή

Με επιτυχία το πασχαλινό Bazaar, από τον Σύλλογο Γυναικών Πιαλείας(φωτό)

Με επιτυχία το πασχαλινό Bazaar, από τον Σύλλογο Γυναικών Πιαλείας(φωτό)


Ο Σύλλογος Γυναικών Πιαλείας, εν όψει των εορτών του Πάσχα, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία, την προηγούμενη εβδομάδα, πασχαλινό Bazaar, σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στον αύλειο χώρο του Κοινοτικού γραφείου, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο έπακρο.

Στον χώρο του, μπορούσε κανείς να βρει & να επιλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, πολλών εξ αυτών χειροποίητα, πασχαλινές λαμπάδες, γλυκά του κουταλιού, λικέρ κλπ.

Με το πέρας αυτού & ως επιστέγασμα της εκδήλωσης, ο Σύλλογος διοργάνωσε & ένα προ-πασχαλινό “Απογευματινό”, με κάθε λογής νηστίσιμα εδέσματα, κατά το οποίο έλαβε χώρα & ένας μικρός απολογισμός των έως τώρα πεπραγμένων του Συλλόγου με τα μέλη του να εύχονται από καρδιάς σε όλο τον κόσμο “Καλή Ανάσταση”!.

(φωτό:Θήτα-Κάπα)

Bazaar Pialeia (2)

Bazaar Pialeia (3)

Bazaar Pialeia (5)

Bazaar Pialeia (6)

Bazaar Pialeia (7)

Bazaar Pialeia (8)

Bazaar 2 Pialeia (1)

Bazaar 2 Pialeia (2)

Bazaar 2 Pialeia (3)

Bazaar 2 Pialeia (5)

Bazaar 2 Pialeia (6)

Bazaar 2 Pialeia (7)

Bazaar 2 Pialeia (8)

Bazaar 2 Pialeia (9)

Bazaar 2 Pialeia (10)

 Πηγή