Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν, ασφαλτοστρώσεις και ασφαλτικά, σε όλο το φάσμα του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν, ασφαλτοστρώσεις και ασφαλτικά, σε όλο το φάσμα του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης


Στο πέρας τους φτάνουν τις επόμενες ημέρες, οι Ασφαλτοστρώσεις και η  συντήρηση Ασφαλτικών στις  Τοπικές Κοινότητες  Πιαλείας –Φιλύρας , έργου Προϋπολογισμού  δαπάνης 300.000€ με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης.

Το έργο θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες των πρώην Δήμων Πιαλείας, Γόμφων και Πύλης, με το παραπάνω έργο να καλύπτει τις ανάγκες εργασιών συντήρησης στο οδικό δίκτυο του συνόλου σχεδόν του Δήμου Πύλης.

Πρόσφατα επισκέφθηκε τις παραπάνω Κοινότητες ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας , συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Κων/νο Ούτρα και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Πιαλείας κ. Νίκο Λεμονά, παρακολουθώντας από κοντά την πορεία των εργασιών.
Πηγή

Με την δημοπράτηση νέου έργου από τον Δ. Πύλης ύψους 800.000€, αντιμετωπίζονται ζημιές στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης

Με την δημοπράτηση νέου έργου από τον Δ. Πύλης ύψους 800.000€, αντιμετωπίζονται ζημιές στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης


Ξεκίνησε, από τον Δήμο Πύλης, η δημοπράτηση & ενός άλλου σημαντικού έργου που αφορά στην «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, από πλευράς εν δυνάμει αναδόχων, την 28η Νοεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έργο αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών ( παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων ) που επικράτησαν την τόσο την τελευταία περίοδο όσο και τα τελευταία χρόνια και σε συνάρτηση με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και τα γεωτεχνικά δεδομένα αυτής & έχουν σωρευτικά δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα καταστροφών στις υποδομές του Δήμου .

Αποτέλεσμα αυτών ήταν οι εκτεταμένες κατολισθήσεις πρανών, η βύθιση του καταστρώματος την οδού σε αρκετά σημεία του δημοτικού, δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου καθώς και η ανεξέλεγκτη ροή των επιφανειακών υδάτων λόγω την μη ύπαρξης των απαραίτητων τεχνικών έργων .

Με το συγκεκριμένο έργο, εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης, προβλέπεται η διάνοιξη τάφρων απορροής των υδάτων , η κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών , η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και άλλων απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Επίσης η αποκατάσταση των καταστρωμάτων οδών καθώς και η οδοστρωσία αυτών με τα συνωδά έργα προστασίας και αποχέτευσης υδάτων.

Η κατασκευή των έργων κρίθηκε απολύτως αναγκαία, προσβλέποντας στην άμεση υλοποίηση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τις πρόσφατες θεομηνίες στις συγκοινωνιακές υποδομές αρμοδιότητάς του Δήμου Πύλης, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα στο οδικό δίκτυο του Δήμου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων.

Λόγω των σοβαρών καταστροφών στις οδικές υποδομές του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ο Δήμος Πύλης έχει κηρυχθεί με τις από 13-9-2016 (ΑΔΑ: 71837ΩΠ-ΧΥΞ), 20¬1-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΖΒ7ΩΠ-ΙΤ5), 20-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9), 5-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΣΟ7ΛΡ- Π9Λ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 €, όπου στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Γ.Ε. & Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ 57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ( ΑΔΑ: 7ΑΙ5465ΧΘΞ-Φ7Η ) & οι παρεμβάσεις αποκατάστασης μέσω του συγκεκριμένου έργου αφορούν στα Δ.Δ., Μυροφύλλου, Νεράιδας, Πινδαίων, Γόμφων, Πύλης & Πιαλείας.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο από την Περίληψη της Διακήρυξης

  1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης», με προϋπολογισμό 645.161,29€ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικά : 66.510,64€, Τεχνικά : 431.196,25€, Οδοστρωσία : 14.517,19€, Ασφαλτικά : 120.821,85€.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 28 – 11 – 2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.903,23€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  6. Χρηματοδότηση : Δήμος Πύλης (Κ.Α.30-7333.036) – 2014ΣΕ57100004 – Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
  7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δήμος Πύλης.
  8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.

 Πηγή

Μία όμορφη εμπειρία η περιπατητική πορεία: «Στα στέκια του Ασκληπιού» στην Πιαλεία (φωτό)

Μία όμορφη εμπειρία η περιπατητική πορεία: «Στα στέκια του Ασκληπιού» στην Πιαλεία (φωτό)


Όπως και πέρυσι, έτσι κι εφέτος και στα πλαίσια των «Ασκληπιείων» ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» διοργάνωσε πορεία- περίπατο με τον  διακριτικό τίτλο: «Στα στέκια του Ασκληπιού στη θέση «Παλαιόκαστρο» Πιαλείας,  όπου ο αρχαιολόγος Καστριότης (1903) αναφέρει ότι υπήρχε το φαρμακοτριβείο του Ασκληπιού.

Οι περιπατητές πιστοί στο ραντεβού τους, συναντήθηκαν σήμερα Κυριακή 4/11 στις 10:00 το πρωί στον χώρο  του Σχολικού Λαογραφικού Μουσείου της Πιαλείας & από εκεί & με ΙΧ μετέβησαν στη θέση «Φιλίκια» (στο δρόμο προς το Ξυλοπάροικο), απ’ όπου ξεκίνησαν την πορεία-ανάβασή τους  προς το «Παλαιόκαστρο», μια απόσταση περίπου 1.000 μ. και σε υψόμετρο 500 μ., την οποία κάλυψαν σε 30 με 40 λεπτά περίπου.

Εκεί & από τον κ. Βασ. Πανάγο, πρώην Γυμνασιάρχη Γυμνασίου Πύλης, έγινε ενημέρωση σχετικά με τα γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία του «Παλαιοκάστρου», του φαρμακοτριβείου του Ασκληπιού, τα Ρωμαϊκά Λουτρά και τον αρχαίο Ναό της Αρτέμιδος.

Κατόπιν οι περιπατητές, με αρκετές εμπειρίες, μοναδικές εικόνες & αναζωογονημένα τα πνευμόνια τους με το καθαρό οξυγόνο του Κόζιακα, πήραν το δρόμο της επιστροφής, για να φτάσουν στην αφετηρία τους, γύρω στη 1:00μμ.

Μεταξύ των περιπατητών ήταν & ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης κ. Θεοδ. Χήρας, καθώς & ο Σχολ. σύμβουλος της 5ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημ. Εκ/σης Τρικάλων κ. Απ. Σπαθής.

(φωτό:Sa-Kal)

orivasia (2)

orivasia (3)

orivasia (4)

orivasia (5)

orivasia (6)

orivasia (7)

orivasia (8)

orivasia (9)

orivasia (11)

orivasia (12)

orivasia (13)

orivasia (14)

orivasia (15)

orivasia (16)

orivasia (17)

orivasia (18)

orivasia (19)

 

 

 

 Πηγή

Η Πιαλεία, τίμησε τον προστάτη της Αγ. Γεώργιο (βίντεο/φωτό)

Η Πιαλεία, τίμησε τον προστάτη της Αγ. Γεώργιο (βίντεο/φωτό)


Τιμήθηκε χθες στην Πιαλεία & στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, προστάτη του χωριού, η Ανακομιδή των των Ιερών Λειψάνων του Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, παρουσία αρκετών πιστών.

Χθες Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, έγινε Αγρυπνία, ιερουργούντος του πατήρ Φώτιου Κωτούλα, τελέστηκε Εσπερινός & εν συνεχεία έγινε Λιτάνευση της εικόνας του Αγίου πάνω σε άλογο,(αναγνωριστικό στοιχείο του Αγίου) στην κεντρική οδό του χωριού.

Ακολούθησε Θεία Λειτουργία μετ΄αρτοκλασίας & με το πέρας αυτών προσεφέρθησαν στους πιστούς τσάι & συνοδευτικά εδέσματα.

 

DSC05289

DSC05290

DSC05291

DSC05292

DSC05293

DSC05294

DSC05295

DSC05297

DSC05298

DSC05299

DSC05300

DSC05301

 

 

 Πηγή

Δημοπράτηση δημ. έκτασης στην Τ.Κ. Πιαλείας, για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Δημοπράτηση δημ. έκτασης στην Τ.Κ. Πιαλείας, για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Από τον Δ. Πύλης γίνεται γνωστή δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφεται
παρακάτω:

Θέση:- ΑΛΜΠΙΝΑ-έκταση 636,08 τ.μ. (τμήμα δημοτικού δάσους)

Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 21-11-2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:
-50,00 euro/στρ. ετησίως

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο

δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή

ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην T.K. Πύλης.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο: 24343 50124.Πηγή

«Στα στέκια του Ασκληπιού»…Πορεία – περίπατος, από τον Π.Σ. «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ»

«Στα στέκια του Ασκληπιού»…Πορεία – περίπατος, από τον Π.Σ. «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ»


Όπως και πέρυσι, έτσι κι εφέτος και στα πλαίσια των «Ασκληπιείων» ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» σας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να λάβετε μέρος στην πορεία- περίπατο με διακριτικό τίτλο: «Στα στέκια του Ασκληπιού στη θέση «Παλαιόκαστρο» Πιαλείας,  όπου ο αρχαιολόγος Καστριότης (1903) αναφέρει ότι υπήρχε το φαρμακοτριβείο του Ασκληπιού,την…

 Κυριακή 04/11/2018.

Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η εκδήλωση ΔΕΝ θα γίνει.

Το πρόγραμμα της εκδρομής-πεζοπορίας… :

Ώρα 10:00 Άφιξη (…) στο χώρο του Σχολικού Λαογραφικού Μουσείου της Πιαλείας που βρίσκεται δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο και Ξενάγηση.

Ώρα 10:30 Μετάβαση με τα Ι.Χ. στη θέση «φιλίκια» (στο δρόμο προς το χωριό Ξυλοπάροικο).Από εκεί θα αρχίσει η ανάβαση προς το Παλαιόκαστρο σε απόσταση περίπου 1.000 μ. και σε υψόμετρο 500 μ. Θα καλυφθεί η απόσταση σε αργό ρυθμό και με άνεση, σε 30-40 λεπτά περίπου.

Εκεί θα γίνει ενημέρωση σχετικά με γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία για το «Παλαιόκαστρο», το φαρμακοτριβείο του Ασκληπιού, τα Ρωμαϊκά Λουτρά και τον αρχαίο Ναό της Αρτέμιδος.

Ώρα 12:00 Αναχώρηση και επιστροφή στα αυτοκίνητα.

Η διαδρομή της πεζοπορίας χαρακτηρίζεται ως εύκολης δυσκολίας. Παρόλα αυτά, απαραίτητα θα πρέπει να έχετε μαζί σας τον ατομικό σας εξοπλισμό (δοχείο με νερό, μπαστούνι, καπέλο, κατάλληλα παπούτσια, μια δεύτερη μπλούζα κλπ).

Οι διοργανωτές θα φροντίσουν ώστε να συνοδεύει τους εκδρομείς σακίδιο πρώτων βοηθειών και…

Σας περιμένουν όλους!!!

Για όποια διευκρίνηση στα τηλέφωνα: 6977 6144 18 Στέφανος Ντακος &  6982 960 205 Καλαντζής Βασίλης.Πηγή

Με μεγάλη επιτυχία η «1η Γιορτή Κάστανου» στην Πιαλεία (βίντεο/φωτό)

Με μεγάλη επιτυχία η «1η Γιορτή Κάστανου» στην Πιαλεία (βίντεο/φωτό)


Άκρως επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηρισθεί «1η Γιορτή Κάστανου», που έλαβε χώρα χθες Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 & ώρα 5:00μμ στην Πιαλεία & στον χώρο του «Πάρκου του Ασκληπειού» στην είσοδο του χωριού, καθώς η προσέλευση του κόσμου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία!

Την όλη εκδήλωση διοργάνωσε  ο Σύλλογος Πεζοπορίας & Ορειβασίας Πιαλείας «Ο Ασκληπιός», με την συνδρομή του Συλλόγου Γυναικών Πιαλείας, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του αγαπημένου αυτού καρπού στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας παλαιόθεν, καθώς επίσης & να προβάλει το όμορφο αυτό χωριό στα ριζά του Κόζιακα, δίνοντας την ευκαιρία στον καθένα να το επισκεφθεί σε μία εκ των πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων που με πολύ μεράκι, πραγματοποιούν οι φιλόξενοι κάτοικοί του.

Κατά την ώρα της εκδήλωσης επροσφέρετο στους επισκέπτες βραστό & ψητό κάστανο, συνοδευόμενο από ντόπιο τσίπουρο & κρασάκι, κουραμπιέδες & παραδοσιακές πίτες, που με πολύ ευχαρίστηση ετοίμασαν οι γυναίκες του χωριού & όλα αυτά βέβαια υπό την συνοδεία μουσικής από dj, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο σε ένα τρελό γλέντι, που κράτησε έως αργά το βράδυ.

*(Βίντεο/φωτό:Sa-Kal)

 

IMG_8539

IMG_8540

IMG_8541

IMG_8542

IMG_8544

IMG_8545

IMG_8548

IMG_8549

IMG_8551

IMG_8552

IMG_8553

IMG_8555

IMG_8556

IMG_8557

IMG_8558

IMG_8559

IMG_8560

IMG_8562

IMG_8563

IMG_8564

IMG_8565

IMG_8567

IMG_8572

IMG_8573

IMG_8577

IMG_8578

 

IMG_8579

IMG_8580

IMG_8581

 

IMG_8582

IMG_8584

IMG_8586

IMG_8588

IMG_8590

IMG_8593

IMG_8595

IMG_8596

IMG_8598

IMG_8602

IMG_8605

IMG_8609

IMG_8615

IMG_8622

IMG_8627

IMG_8633

 

IMG_8634

IMG_8637

IMG_8638

IMG_8643

IMG_8645

IMG_8647

IMG_8650

IMG_8655

IMG_8658

IMG_8661

 

IMG_8662Πηγή

2018:Ο Δήμος Πύλης τίμησε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητικές παρελάσεις σε Πύλη & Τ.Κ. του Δήμου Πύλης (βίντεο/φωτό)

2018:Ο Δήμος Πύλης τίμησε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητικές παρελάσεις σε Πύλη & Τ.Κ. του Δήμου Πύλης (βίντεο/φωτό)


Όπως κάθε χρόνο έτσι & φέτος(28/10/2018) οι δημότες του Δήμου Πύλης & η μαθητιώσσα νεολαία, τίμησε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με όλες τις δέουσες τιμές, εις μνήμην των πεσόντων ηρώων Ελλήνων σε όλα τα πεδία των μαχών, κατά το «Έπος του ’40».

Στην Πύλη & στον Ιερό Ναό του Αγ. Βησσαρίωνος, ετελέσθη Πανηγυρική Δοξολογία, παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ. Κ. Μαράβα, των πολιτικών αρχών, των αρχών των σωμάτων ασφαλείας του τόπου, καθώς & των μαθητών των σχολείων της πόλης.

Με το πέρας της Δοξολογίας, εκφωνήθηκε ο «Πανηγυρικός» της ημέρας από την Δ/ντρια του ΕΠΑΛ Πύλης κα Ελένη Μαρακαντά & κατόπιν έγινε μετάβαση στο Μνημείο Ηρώων, στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Πύλης, όπου υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου Πύλης π. Δημ. Κατσαρού, ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση, ενώ πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές και τους Φορείς της πόλης, τήρηση ενός λεπτού σιγής & η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση επί της κεντρικής οδού της πόλης.

Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες Τ.Κ. του Δήμου.

(*Ευχαριστούμε τους συνδημότες μας, για την αποστολή φωτογραφικού υλικού & video, από τις σημερινές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα & σε άλλες Τ.Κ. του Δήμου Πύλης)

Φωτό:Πύλη

DSC05212

DSC05213

DSC05214

DSC05215

DSC05216

DSC05217

DSC05218

DSC05219

DSC05222

DSC05223

DSC05224

DSC05225

DSC05226

DSC05228

DSC05229 DSC05230

DSC05231

DSC05232

DSC05233

DSC05234

DSC05235

DSC05236

DSC05237

DSC05238

DSC05239

DSC05240

DSC05241

DSC05242

DSC05243

DSC05244

DSC05245

DSC05246

DSC05247

DSC05248

DSC05249

DSC05250

DSC05251

DSC05253

DSC05254

DSC05255

DSC05256

DSC05257

DSC05258

DSC05259

DSC05260

DSC05261

DSC05262

DSC05263

DSC05264

DSC05265

DSC05266

DSC05267

DSC05268

DSC05269

DSC05270

DSC05271

DSC05272

DSC05273

DSC05274

DSC05275

DSC05276

DSC05277

DSC05278

DSC05279

DSC05280

DSC05281

DSC05282

DSC05283

DSC05284

DSC05285

DSC05286

Thanos

Φωτό: Γόμφοι

43559341_245970252739769_6940043164602335232_n

44870792_1914293458650050_6882022266717077504_n

44886090_943000915895420_7436668845764378624_n

44904035_183782549213836_3926805650029412352_n

44905825_295538767952003_1119670739679576064_n

44918366_1108157202680498_8133879339419697152_n

44941995_241906499821788_806049702284886016_n

44948156_1989158794714528_6472732988877570048_n

44950307_2164475667204758_5763952939953553408_n

44962000_292782338229902_1169760138639179776_n

44977529_2169766779945321_6815243024277176320_n

44982915_315001559282062_6125180898095661056_n

45002210_261239377923101_941857332688584704_n

DSC04125

 

Φωτό: Φήκη

44808480_257603295104609_6557563892963213312_n

44867732_2120393494877159_8192102629048844288_n

44876134_382583255615798_5643149013294252032_n

44876429_248394339187263_2185188173754138624_n

44884011_113218702935749_8261418324554940416_n

44898834_267401600581795_15033832939978752_n

44898887_490559041430720_7713526127041445888_n

44913610_305422723392201_8763795035645804544_n

44920016_494417047706863_931891677122002944_n

44929232_259083211459295_1771489703963394048_n

44942805_1157354231078471_8278496110956249088_n

44948163_265608837429302_8796065547302207488_n

44948661_2160333284185287_257846377340469248_n

44972082_1918732428435068_6767434343146061824_n

44996237_2242542762633788_4947151280964370432_n

44998617_564675457283686_1808332745177300992_n

45000727_556238294817932_2399399783606255616_n

 

Φωτό: Στουρναραίικα

Stournareika (1)

Stournareika (2)

Stournareika (3)

Stournareika (4)

Stournareika (5)

Stournareika (6)

Stournareika (7)

Stournareika (8)

Stournareika (9)

Stournareika (10)

Stournareika (11)

Stournareika (12)

Stournareika (13)

Stournareika (14)

 

Φωτό: Πιαλεία

Pialeia 28h (2)

Pialeia 28h (3)

Pialeia 28h (4)

 

Φωτό: Φιλύρα

Filyra 1

Filyra 2

Filyra 3

Filyra 4

Filyra 5

Filyra 6

Filyra 7

Filyra 8

Filyra 9

Filyra 10

Filyra 11

 

 Πηγή

Το ερχόμενο Σάββατο 27 Οκτωβρίου η «1η γιορτή κάστανου» στην Πιαλεία

Το ερχόμενο Σάββατο 27 Οκτωβρίου η «1η γιορτή κάστανου» στην Πιαλεία


Το ερχόμενο Σάββατο 27 Οκτωβρίου & στην Πιαλεία, θα λάβει χώρα η «1η γιορτή κάστανου», στον χώρο του «Πάρκου του Ασκληπειού» στην είσοδο του χωριού στις 5:00μμ.

Την όλη εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Πεζοπορίας & Ορειβασίας Πιαλείας «Ο Ασκληπιός», με την συνδρομή του Συλλόγου Γυναικών Πιαλείας, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του αγαπημένου αυτού καρπού στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας παλαιόθεν, καθώς επίσης & να προβάλει το όμορφο αυτό χωριό στα ριζά του Κόζιακα, καλώντας σας όλου σας να το επισκεφτείτε.

Κατά την ώρα της εκδήλωσης θα προσφέρεται στους επισκέπτες βραστό & ψητό κάστανο, συνοδευόμενο από ντόπιο τσίπουρο & κρασάκι, κουραμπιέδες & παραδοσιακές πίτες, που με πολύ μεράκι θα ετοιμάσουν οι γυναίκες του χωριού & όλα αυτά βέβαια υπό την συνοδεία μουσικής από dj, ο οποίος υπόσχεται τρελό γλέντι έως αργά το βράδυ!

 Πηγή

Ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις στο Δ. Πύλης, ύστερα & από την υπογραφή της σύμβασης έργου

Ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις στο Δ. Πύλης, ύστερα & από την υπογραφή της σύμβασης έργου


 

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ», μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Παναγιώτη Μάντζιου, εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης.

Έργο με Προϋπολογισμό δαπάνης 300.000,00 Ευρώ, με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης, με βάση την αριθμ. 9/2018 μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Το έργο καλύπτει ανάγκες εργασιών συντηρήσεως στο οδικό δίκτυο του συνόλου σχεδόν του Δήμου Πύλης.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν κυρίως  ασφαλτοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομαναστήρου, Δροσερού, Πηγής, Λιλής, Ελευθεροχωρίου, Κοτρωνίου, Αγίου Βησσαρίωνα, Φιλύρας, Πιαλείας, Παλαιοκαρυάς, Μουριάς, Πύλης, Παραποτάμου, Φήκης, Ροπωτού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρόντες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων κ. Ούτρας Κωνσταντίνος και στελέχη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός λέγοντας «…συνεχίζουμε, προχωράμε και δίνουμε την μάχη της καθημερινότητας. Αποκαθιστούμε το οδικό δίκτυο στην Δ.Ε. Αιθήκων, φροντίζουμε για την ασφαλή μεταφορά ανθρώπων, επισκεπτών και αγαθών στον ορεινό όγκο. Σχεδόν σε όλο το εύρος του Δήμου μας. Πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…..».

 Πηγή